LGTBI+fobia
1775
page-template-default,page,page-id-1775,stockholm-core-2.3,select-theme-ver-8.9,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline-bottom,header_top_hide_on_mobile,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

LGTBIfobia

¿Zer da?
LGTBIfobia hezkuntzak eta sozializazioak indartutako eraikuntza kulturala da.
Baina kultura- eta gizarte-sorkuntza gisa, ulertu behar da aniztasunaren aitorpenaren eta giza askatasunen eta balio zibilen egiturazko gaitzespenaren aurkako eraso gisa.

 

Nola agertzen da?
Sexu-orientazioaren, genero-adierazpenaren eta sexu- edo genero-identitatearen aniztasuna gaitzestea.
Modu jarraituan adierazten da: arbuiotik hasi eta indarkeriaraino. Adierazpen guztiek ez dute izaera eta ondorio bera, baina eraikuntza beraren parte dira.

 

Noren kontra aritzen da?

Sexua/generoa sistemaren arauetatik kanpo daudenak, LGTBI + pertsonen senideak eta lagunak.

Dimentsio pertsonala eta soziala gurutzatu egiten dira indarkeria horien sakontasuna ulertzeko orduan: bizipen bakarretik harago, ekintza LGTBIfobikoek betikotzen laguntzen duten arbuioaren eta diskriminazioaren kultura kokatu behar da.
Horregatik, indarkeria LGTBIfobiko mota guztiak ikusarazteak kultura-eraldaketan laguntzen du, aniztasuna gizarte-balio gisa errespetatu eta onartu nahi baita.

 

Nola transmititzen eta betikotzen da?

 

   1. LGTBIfobia kulturala:

LGTBI+ pertsonenganako diskriminazio mota hori idatzi gabeko legeetan oinarritzen da. Lege horiek belaunaldiz belaunaldi transmititzen dira, ahozko transmisioaren eta jokabideak imitatzearen bidez. LGTBI+fobia adierazpen gehienak kategoria horrekin lotuta daude. Zapalkuntza eta diskriminazioa legitimatzeko kulturan funtzionatzen duten gizarte-arauez ari da.

Adibidez:

 • Transexualitatea edo homosexualitatea sexu identitate eta orientazio gisa zuzenean gaitzestea, herrialde askotan gertatzen den bezala, ekintza afektibo edo sexual zehatzen debeku gisa.
 • Erlijioa ortodoxoki agertzen den herrialdeen kasuan, homosexualitatea zigortzeko legediak aplikatu dira.
 • Eliza katolikoak Erdi Aroan homosexualak kondenatzen zituen zikiratze, erbesteratze, jazarpen eta torturaren bidez. Gaur egun, homosexualitatea eta transexualitatea modu esplizituan baztertzen jarraitzen du.

 

 

    2. LGTBIfobia instituzionala:

Administrazioek lesbianek, gayek, bisexualek, trabestiek, transexualek, transgeneroek eta intersexualek (LGTBI+ pertsonak) bizi duten diskriminazioa agerian jartzen ez dutenean gertatzen da.

Erakunde publikoek onartzen ez dutenean LGTBIfobia, bere modalitate eta adierazpen guztietan, gizarte osoari eragiten dion diskriminazio-arazoa dela, eta hori desagerrarazteko beharrezkoa dela Estatuko egitura eta erakundeen alderdi garrantzitsuak eraldatzea, bai eta beste alderdi sozial batzuk ere.

Bestalde, LGTBIfobia mota da, erakunde publiko zein pribatuen araudian formalizatutako eta jasotako arauekin zerikusia duena. Adibidez, homosexualitatearekin eta transexualitatearekin lotutako ekintzak zigortzen dituzten legeetan edo LGTBI+ pertsonak kaleratzea justifikatzen duten enpresa-estatutuetan.

Adibidez:
Homosexualitatearekin eta transexualitatearekin lotutako ekintzak zigortzen dituzten legeak.

 • 70 herrialdetan sexu bereko helduen arteko sexu-harremanak legez kanpokoak dira edo de facto zigortuta daude. Horietatik 26k gizonezkoak bakarrik zigortzen dituzte.
 • 11 herrialdek heriotza-zigorra ezartzen diete sexu bereko helduei, sexu-harreman adostuak badituzte edo teknikoki zigor posiblea bada.
 • 26 herrialdek 10 urteko kartzela-zigorra eta biziarteko kartzela-zigorra dute.
 • 31 herrialdek 8 urteko kartzela-zigorra ezartzen diete.
 • 2 herrialdek de facto kriminalizatzen dituzte harreman mota horiek.

 

Badira LGBTI+fobiaren aurkako protokolorik, orientazioagatiko eta identitateagatiko jazarpen-protokolorik, transak kontratatzeko neurririk, lantoki barruko sentsibilizazio-tresnarik eta abarrik jasotzen ez duten lan-hitzarmenak.
Kategoria honetan sartzen dira, halaber, zenbait erlijio-kolektibok sustatutako LGTBIfobia-laginak, baita antolaketa oso definiturik ez dutenak edo testu sakraturik ez dutenak ere, nahiz eta, kasu honetan, LGTBIfobia kulturalaren eta instituzionalaren arteko fenomeno bat izan.

 

Nola adierazten eta mantentzen da ezkutuan?

 

1. LGTBIfobia kognitiboa:

LGTBIfobia mota hau pertsona indibidualen sistema kognitiboaren parte diren eta homosexualitatea, transexualitatea, bisexualitatea eta intersexualitatea negatibotzat erakusten duten sinesmenei dagokie, normalean «naturaren aurkakoa» eta «endekatua» denaren nozio lausoekin lotuta. Horrela, bada, estereotipoetan eta LGTBI+ arloari lotutako kontzeptuen arteko elkarteetan oinarritzen da, eta kontzeptu horiek, aldi berean, gaitzespenarekin edo nazkarekin lotuta daude.
Adibidez:

 • Homofobia kognitiboaren erakusgarri da pertsona batzuek beren seme-alabak arbuiatzeko duten jarrera, homosexualak direla jakiten badute.
 • Gaya maskulinotasun txikiagoaren sinonimoa dela pentsatzea (gizon gutxiago).
 • LGTBI+ izatea esposizioaren ondoren kutsatzen dela pentsatzea, jaso duten heziketaren ondorioz.
 • Homosexualitatea edo transexualitatea «sendagarria» edo bihurketa-terapien bidez itzulgarria dela pentsatzea.
 • LGTBI+ pertsona batzuek homofobia-maila handia dute barneratuta, beste LGTBI+ pertsona batzuekiko duten jarrera etsaiak eta arbuioak, homosexualitatea bera bizitza-estilo gisa laidoztatzeak eta besteei homosexualitatea bera ezagutarazteko borondaterik ezak islatuta.

 

2. LGTBIfobia konduktuala:

Kontzeptu honek gizabanakoen LGTBIfobiaren adierazpen objektiboei egiten die erreferentzia, baldin eta LGTBI+ pertsonak diskriminatzeko inolako araurik ez badute. LGTBIfobia konduktualak har ditzakeen formak ia infinituak dira, giza jokabideak bezain anitzak.

Adibidez:

 • Heterosexualitateaz bestelako sexu-orientazioa dutenei eskubideak ezabatzeko manifestazioak antolatzen dituztenak.
 • Transexualak fisikoki erasotzen dituztenak, transexualak izateagatik.
 • Homosexualak direlakoan pertsonak baztertzen dituztenak.
 • Marikoia, bollera, trabeloa mespretxuzko forma edo irain gisa erabiltzea.
 • Jendaurrean afektu-laginak aurpegiratzea.
¿Qué es?

La LGTBIfobia es una construcción cultural, reforzada por la educación y la socialización.
Pero como creación cultural y social, debe entenderse como un ataque al reconocimiento de la diversidad y rechazo estructural a las libertades y valores humanos y civiles.

 

¿Cómo se manifiesta?
Rechazo de la diversidad de orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de género.
Se expresa en un continuo: desde el rechazo hasta la violencia. No todas las expresiones tienen la misma naturaleza y consecuencias, pero forman parte de la misma construcción.

 

¿Contra quién se dirige?
Quienes se sitúan al margen de las normas del sistema sexo/género,
familiares y amistades de personas LGTBI +.

La dimensión personal y social se cruzan a la hora de entender la profundidad de estas violencias: más allá de la vivencia única hay que situar la cultura del rechazo y discriminación que las acciones LGTBIfóbicas contribuyen a perpetuar.
Por ello, visibilizar todo tipo de violencias LGTBIfóbicas contribuye a la transformación cultural que aspira al respeto y la aceptación de la diversidad como valor social.

 

¿Cómo se transmite y se perpetúa?

 

   1. LGTBIfobia cultural:

Este tipo de discriminación hacia las personas LGTBI+ se basa en leyes no escritas que son transmitidas de generación en generación a través de la transmisión oral y la imitación de conductas. La mayor parte de las expresiones de LGTBI+fobia tienen que ver con esta categoría. Se refiere a las normas sociales que funcionan en una cultura para legitimar la opresión y discriminación.

Por ejemplo:

 • El rechazo que se refleja, bien hacia la transexualidad u homosexualidad como identidad y orientación sexual, de forma directa, como prohibición de actos afectivos o sexuales concretos como ocurre en muchos países.
 • En el caso de los países donde se profesa la religión de manera ortodoxa se han aplicado legislaciones para penalizar la homosexualidad.
 • La iglesia católica condenaba a los homosexuales durante la Edad Media mediante la castración, destierro, persecución y tortura. En la actualidad, sigue rechazando la homosexualidad y la transexualidad de forma explícita.

 

    2. LGTBIfobia institucional:

Se produce cuando las administraciones no hacen visible la discriminación que viven las personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersexuales, también denominadas personas LGTBI+.

Cuando las instituciones públicas no propician el reconocimiento de que la LGTBIfobia, en todas sus modalidades y expresiones, es un problema de discriminación que atañe a toda la sociedad y que para erradicarla es necesario transformar importantes aspectos de las estructuras e instituciones del Estado, así como otros aspectos sociales.

Por otro lado, se trata del tipo de LGTBIfobia que tiene que ver con normas formalizadas y presentes en la normativa de las organizaciones, tanto públicas como privadas. Por ejemplo, en leyes que penalicen las acciones asociadas con la homosexualidad y transexualidad o estatutos de empresa que justifiquen los despidos a personas LGTBI+.

Por ejemplo:
Leyes que penalizan las acciones asociadas con la homosexualidad y transexualidad.

● En 70 países las relaciones sexuales entre personas adultas del mismo sexo son ilegales o están penalizadas de facto. De ellos, 26 castigan solo a los varones.
● 11 países castigan con la pena de muerte a las personas adultas del mismo sexo que mantienen relaciones sexuales consensuales o es una pena posible técnicamente.
● 26 países tienen penas que van desde los 10 años de cárcel a la cadena perpetua.
● 31 países las castigan con hasta 8 años de cárcel.
● 2 países criminalizan de facto este tipo de relaciones.

 

Existen convenios laborales que no incluyen protocolos contra la LGBTI+fobia ni protocolos de acoso por orientación e identidad, medidas de contratación para personas trans, instrumentos de sensibilización dentro del lugar de trabajo, etc.

También se incluyen en esta categoría las muestras de LGTBIfobia promovidas por ciertos colectivos religiosos, incluso aquellos que no cuentan con una organización muy definida o no cuentan con textos sagrados, si bien, en este caso, se trataría de un fenómeno a caballo entre la LGTBIfobia cultural y la institucional.

 

¿Cómo se expresa y permanece latente?

 

 1. LGTBIfobia Cognitiva:
  Este tipo de LGTBIfobia se refiere a las creencias que forman parte del sistema cognitivo de personas individuales y que muestran la homosexualidad, transexualidad, bisexualidad e intersexualidad como algo negativo, normalmente relacionado con nociones vagas de lo que es “lo antinatural” y lo “degenerado”. Así pues, se fundamenta en estereotipos y en asociaciones entre conceptos vinculados a lo LGTBI+ que, a su vez, están asociados al rechazo o incluso al asco. Por ejemplo:
 • La predisposición de algunas personas a rechazar a sus hijos si llegan a saber que son homosexuales es una muestra de homofobia cognitiva.
 • Pensar que gay es sinónimo de inferior masculinidad (menos hombre).
 • Pensar que ser LGTBI+ se contagia tras la exposición y es debido a la educación que han recibido.
 • Pensar que la homosexualidad o transexualidad es “curable” o reversible mediante terapias de conversión.

Existen personas LGTBI+ con un alto nivel de homofobia interiorizada reflejada por la actitud hostil y el rechazo que tienen hacia otras personas LGTBI+, la denigración de la propia homosexualidad como estilo de vida y la falta de voluntad para revelar a los demás la propia homosexualidad.

 

   2. LGTBIfobia conductual:
Este concepto hace referencia a las expresiones objetivas de LGTBIfobia, por parte de individuos, que no se escudan en ninguna norma para discriminar a las personas LGTBI+ por el hecho de serlo. Las formas que puede adoptar la LGTBIfobia conductual son prácticamente infinitas, tan variadas como las conductas humanas. Por ejemplo:

 • Quienes organizan manifestaciones para suprimir derechos a quienes tienen una orientación sexual distinta a la heterosexualidad.
 • Quienes agreden físicamente a las personas transexuales por el hecho de serlo.
 • Quienes excluyen a personas al creer que son homosexuales.
 • Utilizar maricón, bollera, travelo como forma despectiva o insulto.
 • Recriminar muestras de afecto en público.